මාදු­ළු­වාව මහා විදුහල් තෙම­හල් ගොඩ­නැ­ගිල්ල විවෘත වේ | සිළුමිණ

මාදු­ළු­වාව මහා විදුහල් තෙම­හල් ගොඩ­නැ­ගිල්ල විවෘත වේ

අප­වත් වී වදාළ මාදු­ළු­වාවේ සෝභිත නාහි­මි­යන් නමින් උන් වහන්සේ ඡන්ම­ලා­භය ලද ගම් ප්‍රදේ­ශයේ පාදුක්ක මාදු­ළු­වාව මහා විද්‍යා­ලයේ ඉදි කළ තෙම­හල් ගොඩ­නැ­ගිල්ල විවෘත කිරී­මට පැමිණි කථා­නා­යක කරූ ජය­සු­රිය මහතා සිසු­වි­යන් විසින් පිළි­ගනු ලැබූ අව­ස්ථාව

Comments