අනුරගේ දර්ගා නග­රයේ දී | සිළුමිණ

අනුරගේ දර්ගා නග­රයේ දී

ජාතික ජන බල­වේ­ගයේ අව­සන් ජනා­ධි­ප­ති­ව­රණ රැලි 13 වැනිදා ගාල්ලේදී පෙර­වරු 10.00ට හා මහ­ර­ග­මදී පස්වරු 3.00ට පැවැත්වේ. එමෙන්ම රාත්‍රී 8.00ට දර්ගා නග­රයේ පැවැ­ත්වෙන් මහ­ජන රැලි­යෙන් සියලු ප්‍රචා­රක රැලි අව­සන් කෙරේ.

Comments