කසළ මත ජෛව රෝපණයෙන් කුණු ප්‍රශ්නය විසඳීම | සිළුමිණ

කසළ මත ජෛව රෝපණයෙන් කුණු ප්‍රශ්නය විසඳීම

ශ්‍රී ලංකාව මෙන්ම දියුණුවෙමින් පවතින රටවලට කුණුකසළ එකතුවීම දැවැන්ත ගැටලුවක්ව පවතින බව නොරහසකි.

මේ සඳහා විවිධ ප්‍රතිකර්ම කිරීමත්, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම ඇතුළු විවිධ දෑ සිදු කළත් සාර්ථක ලෙස කසළ කළමනාකරණය සිදු කිරීමට අසීරු වී ඇති බව පෙනී යයි.

Comments