සෙල්මෝ සමා­ග­මට රන් සම්මාන | සිළුමිණ

සෙල්මෝ සමා­ග­මට රන් සම්මාන

ඇසු­රු­ම්ක­රණ ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝ­ගාමී සමා­ග­මක් වන සෙල්මෝ පෞද්ග­ලික සමා­ගම පසු­ගි­යදා පැවති Lanka Star Awards 2019 සම්මාන උලෙ­ළේදී ස්වර්ණ සම්මා­න­යෙන් සහ විශේෂ සභා­ප­තිගේ විශේෂ සම්මා­න­යෙන් පිදුම් ලැබීය. එම සම්මාන උලෙළ ශ්‍රී ලංකා ඇසු­රු­ම්ක­රණ ආය­ත­නය සහ ඇසු­රු­ම්ක­රණ සංව­ර්ධන මධ්‍ය­ස්ථා­නය විසින් වාර්ෂි­කව සංවි­ධා­නය කරනු ලබන උත්ස­ව­යක් වන අතර දේශීය ඇසු­රු­ම්ක­රණ ක්ෂේත්‍රයේ සාමා­ජි­ක­යින් විසින් දක්වන ලද විශි­ෂ්ට­ත්ව­යට ඇග­යී­මට ලක් කිරීම එහි පර­මා­ර්ථ­යයි. සෙල්මෝ පෞද්ග­ලික සමා­ගම දිනා­ගත් ස්වර්ණ සම්මා­නය එදින පිරි­න­මනු ලැබූ ස්වර්ණ සම්මාන දෙකින් එකක් වන අතර එය ප්‍රිස්ට­යින් කොකෝස් පෞද්ග­ලික සමා­ගමේ තැඹිලි වතුර නිෂ්පා­ද­නය සඳහා නිර්මා­ණය කරන ලද විශේෂ Shrink Sleeve ලේබ­ලය වෙනු­වෙන් හිමි විය. එහිදී ඇසු­රුමේ නව්‍ය­ක­ර­ණය, ඵල­දා­යී­තා­වය සහ නිර්මා­ණ­ශී­ලී­ත්වය සැල­කි­ල්ලට ගැනිණි. සෙල්මෝ සමා­ගමේ නිෂ්පා­ද­නය ඉදි­රි­පත් කර තිබූ සියලු ඇසු­රුම් අත­රින් වැඩිම ලකුණු ලබා තිබූ නිසා ඊට සභා­ප­තිගේ සම්මා­න­යද හිමි වීම විශේ­ෂ­ත්ව­යකි.

Comments