නව­ලෝක රෝහලේ පෙණ­හලු සහ නින්ද සම්බන්ධ ගැටලු ඒක­ක­යක් | සිළුමිණ

නව­ලෝක රෝහලේ පෙණ­හලු සහ නින්ද සම්බන්ධ ගැටලු ඒක­ක­යක්

නව­ලෝක රෝහල ශ්වසන රෝගීන් වෙනු­වෙන් විශේෂ ප්‍රති­කාර ලබා­දිය හැකි පෞද්ග­ලික රෝහ­ලක ස්ථාපිත කළ ප්‍රථම පෙණ­හලු සහ නින්ද සම්බන්ධ ගැටලු සඳහා වන ඒක­ක­යක විවෘත කරයි

එඟින්, පපුවේ ආසා­ධන, කැස්ස, ඇදුම, නිධ­න්ගත පෙණ­හලු රෝග, හුස්ම හිර­වීම, ශ්වාස­නා­ලිකා ප්‍රදා­හය, අසා­ත්මි­කතා, පිනස, නින්ද සම්බන්ධ අක්‍ර­මි­කතා, දුම්පා­න­යට ඇබ්බැ­හි­වීම සහ පෙණ­හලු පිළිකා යන රෝගා­බාධ සඳහා අවශ්‍ය පුළුල් ප්‍රති­කාර කරනු ලැබේ.

පෙණ­හලු ක්‍රියා­කා­රි­ත්වය මැන බැලීම, නිධ­න්ගත කැස්ස සහ හුස්ම ගැනීමේ අප­හ­සුතා සහිත රෝගීන් පරී­ක්ෂාව, හෘද සහ පුප්පු­සීය ධමනි ආශ්‍රිත ගැටලූ නිරා­ක­ර­ණය, ආසා­ත්මි­කතා සහ සම පිළි­බඳ පරීක්ෂා ද එම ඒක­ක­යෙන් ලබා­දෙයි. එම අව­ස්ථා­වට වෛද්‍ය කෂේ­ත්‍රයේ නියුතු සම්භා­ව­නීය ආරා­ධි­ත­යන් රැසක් සහ­භාගී වූ අතර ප්‍රධාන ආරා­ධි­තයා ලෙස නව­ලෝක රෝහල් ජාලයේ සභා­පති අචාර්ය ජයන්ත ධර්ම­දාස මහතා සහ­භාගි විය.

Comments