නඩත්තු නීති­යෙන් සැප­යෙන ආව­රණ | සිළුමිණ

නඩත්තු නීති­යෙන් සැප­යෙන ආව­රණ

වුල් නීති­යට අදාළ විවා­හය සහ දික්ක­සා­දය සම්බ­න්ධ­යෙන් පසු­ගිය සතියේ සාකච්ඡා කළ අතර, පවුල දෙදරා යෑම තුළ දරු­වන්ගේ එදි­නෙදා විය­දම් සැප­යීම මඟ­හ­රින රැකි­යාවේ නියුතු හෝ රැකි­යා­වක් කිරීමේ/ මුදල් ඉප­යීමේ හැකි­යාව ඇති මවු­පි­ය­න්ගෙන් දරු­වන්ට නඩත්තු මුද­ලක් ලබා­ගැ­නී­මට හා/ හෝ තව­මත් විවා­හයේ සිටින ඉප­යීමේ හැකි­යාව නැති ස්වාමි­පු­රු­ෂයා හෝ භාර්යා­වට ජීවත් වීම සඳහා යම් මුද­ලක් රැකි­යාවේ නියුතු ස්වාමි­පු­රු­ෂ­යා­ගෙන් හෝ භාර්යා­ව­ගෙන් ලබා­ගැ­නීම සඳහා ඇති නීතියේ ප්‍රති­පා­දන කව­රේද යන්න අද සලකා බලමු.

නඩත්තු මුද­ලක් යනු:

විවා­හ­යක එක් පාර්ශ්ව­යක් විසින් අනෙක් පාර්ශ්ව­යට සහ දරු­වන්ට (විවා­හ­යෙන් උපන් හා විවා­හ­යෙන් පිටත උපන්) ප්‍රමා­ණ­වත් පරිදි ඔවුන්ගේ ජීවි­කාව සඳහා මිල-මුදල් උප­යා­ගත නොහැකි අව­ස්ථා­වල ගෙවනු ලබන මූල්‍ය­මය දීම­නා­වයි. විවා­හය පව­තින අව­ස්ථාවේ හෝ දික්ක­සා­යෙන් පසුව වුව ද දරු­වන් වෙනු­වෙන් නඩත්තු ගෙවීම කළ යුතු වේ. නඩත්තු සම්බ­න්ධව ලංකාවේ දැනට පව­තින සාමාන්‍ය නෛතික ප්‍රති­පා­දන ඇතු­ළත් වන්නේ 1999 අංක 37 දරන නඩත්තු පනතේ වන අතර, මේ පනත බල­පාන්නේ මුස්ලිම් නොවන ජන­තා­ව­ටය.

නඩත්තු ඉල්ලා සිටීමේ හිමි­කම ඇත්තේ කාටද?

විවා­හය පව­තින අත­ර­තුර වෛවා­හික පාර්ශ්ව­ය­න්ගෙන් කෙනකු විසින් (ස්වාමි­පු­රු­ෂයා හෝ භාර්යාව)

අවු­රුදු 18ට අඩු දරු­වන්ට

අවු­රුදු 18-25 අතර තම නඩ­ත්තුව කර­ගත නොහැකි

දරු­වන්ට (විය­පත් දරු­වන්)

ආබා­ධිත (ශාරී­රික හෝ මාන­සික ආබා­ධිත) දරු­වන්ට

ජීවිත කාලය පුරා

විවා­හ­යෙන් පිටත උපන් දරු­ව­න්ටද, නීත්‍ය­නු­කූ­ලව දරු­ක­මට හදා ගත් දරු­ව­න්ටද ඉහත අවස්ථා යටතේ පියා­ගෙන් හා/ හෝ මව­ගෙන් නඩත්තු මුදල් ඉල්ලා සිටීමේ නෛතික හැකි­යාව ඇත.

නඩත්තු පනත අනුව නඩත්තු ඉල්ලීම ගොනු කළ යුත්තේ කුමන අධි­ක­ර­ණ­යක ද?

නඩත්තු සඳහා අය­දුම් කරන පුද්ග­ලයා පදිං­චිව සිටින ප්‍රදේ­ශ­යෙන් හෝ අවු­රුදු 18ට අඩු දරු­වන් වෙනු­වෙන් අය­දු­ම්පත් ඉදි­රි­පත් කරන විට අය­දු­ම්කරු පදිං­චිව සිටින ප්‍රදේ­ශයේ හෝ නඩත්තු අය­දුම් කරන්නේ යම් පුද්ග­ල­ය­කුට එරෙ­හි­වද: ඔහු/ ඇය පදිං­චිව සිටින ප්‍රදේ­ශයේ පිහිටි මහේ­ස්ත්‍රාත් අධි­ක­ර­ණය වෙත අදාළ ඉල්ලීම ගොනු කළ යුතු වේ.

නඩත්තු ඉල්ලීම් කළ හැක්කේ කවු­රුන් විසින් ද?

අවු­රුදු 18ට අඩු දරු­වකු සඳහා නඩත්තු ඉල්ලීම ඒ දරුවා භාරව සිටින තැනැත්තා හට සිදු කළ හැකිය.

ශාරී­රික හෝ මාන­සික ලෙස ආබා­ධිත දරු­වකු සඳහා දරුවා භාරව සිටින තැනැත්තා හට නඩත්තු ඉල්ලීම කළ හැකිය.

අවු­රුදු 18-25 අතර නම් ඒ විය­පත් දරු­වාට නඩත්තු ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

තමා නඩත්තු කර­ගත නොහැකි වෛවා­හක භාර්යා­වට හා ස්වාමි­පු­රු­ෂ­යා­ටද නඩත්තු ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

විවා­හ­ය­කින් පිිටත උපන් දරු­ව­කුට පියා­ගෙන් නඩත්තු මුදල් ඉල්ලා සිටීමේ හැකි­යාව ඇත.

එහෙත් යමකු දරුවා තමාගේ නොවේ­යැයි අධි­ක­ර­ණ­යට කරුණු ඉදි­රි­පත් කළ විට නඩත්තු දීම­නා­වක් නියම කිරී­මට ප්‍රථම පිතෘ­ත්වය සාක්ෂි මඟින් හෝ DNA පරී­ක්ෂ­ණ­ය­කින් තහ­වුරු කළ යුතු වේ.

එසේ තහ­වුරු කළ පසු සාමාන්‍ය ආකා­ර­යට නඩත්තු ඉල්ලීම කළ හැකිය.

මවු­පි­යන් වෙන්ව සිටී නම් කුමන පුද්ග­ල­යකු භාර­කා­ර­ත්වය දැරු­වද දරුවා නඩත්තු කිරීම මවු­පි­යන්ගේ වග­කී­මකි. මවට/ පියාට හෝ මවු­පි­යන් නොවන අයට භාර­කා­ර­ත්වය පැව­රු­ණද, මවු­පිය දෙදෙ­නා­ටම ප්‍රමා­ණ­වත් ආදා­යම් මාර්ග තිබේ නම් දෙදෙ­නාම දරුවා නඩත්තු කළ යුතුය.

නඩත්තු ඉල්ලී­ම­කදී ඔප්පු කළ යුතු කරුණු මොන­වාද?

තමාට නඩත්තු කර­ගැ­නී­මට නොහැකි බව වග­උ­ත්ත­ර­ක­රුගේ (නඩත්තු ඉල්ලීම කරන්නේ යම් පුද්ග­ල­ය­කුට එරෙ­හි­වද ඒ තැනැ­ත්තාගේ) ආදා­යම් තත්ත්වය වෛවා­හික දෙපා­ර්ශ්වයේ නම් ස්වාමි­පු­රු­ෂයා හා භාර්යාව කැමැ­ත්තෙන් වෙන්ව සිටින විට හෝ ඉල්ලු­ම්කාර පාර්ශ්වය අනා­චා­රයේ ජීවත් වන්නේ නම් ඔහුට හෝ ඇයට නඩත්තු ලබා­ගැ­නීමේ හැකි­යා­වක් නැත. එහෙත් එක් පාර්ශ්ව­යක් දික්ක­සාද නඩු­වක් ගොනු කර ඇති විට අනෙක් පාර්ශ්ව­යට නඩත්තු නඩු­වක් ගොනු කර ඇත් නම් දික්ක­සාද නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාශ කරන තෙක් නඩත්තු ගෙවන ලෙස ඉල්ලීම කළ හැකි වේ.

නඩත්තු සඳහා ගෙවන දීම­නාව ගණ­නය කරන්නේ කෙසේ ද?

නඩ­ත්තුව වශ­යෙන් ගෙවන මුදල් ප්‍රමා­ණය පුද්ග­ල­යා­ගෙන් පුද්ග­ල­යාට වෙනස් වේ. මෙහිදී නඩත්තු ඉල්ලීම කරන්නේ යම් පුද්ග­ල­ය­කුට එරෙ­හි­වද, ඔහුගේ මාසික ආදා­යම හා එලෙ­සම සියලු පාර්ශ්ව­වල ආර්ථික හා සමාජ තත්ත්ව පිළි­බ­ඳ­වද සලකා බැලේ.

නඩත්තු නියෝ­ග­යක් ලබා­ගැ­නීම සඳහා අධි­ක­ර­ණ­යට ඉදි­රි­පත් කරන සෑම ඉල්ලී­ම­කම සඳ­හන් කරුණු ඉල්ලුම් කරන තැනැ­ත්තාගේ හෝ තැනැ­ත්ති­යගේ දිවු­රුම් ප්‍රකා­ශ­ය­කින් සනාථ කළ යුතු වේ.

නඩත්තු ඉල්ලී­මක් ඉදි­රි­පත් කර මහේ­ස්ත්‍රාත් අධී­ක­ර­ණ­යෙන් නඩත්තු මුද­ලක් නියම වු පසු ඒ නඩත්තු මුදල වග­උ­ත්ත­ර­කරු (නඩත්තු ගෙවන පාර්ශ්වය) නිසි ආකා­රව ගෙවා­ගෙන යන බව සඳ­හන් කර නඩත්තු ඉල්ලු­ම්කාර පාර්ශ්වයේ බැංකු ගිණු­ම­කට හෝ තැපැල් මඟින් ගෙවී­මට අධි­ක­ර­ණ­යෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

වග­උ­ත්ත­ර­කරු නඩත්තු ගෙවීමේ නියෝ­ග­යක් පැහැ­ර­හ­රින්නේ නම් එසේ පැහැ­ර­හ­රින එක් මාස­යක් සඳහා හෝ ඉන් කොට­සක් සඳහා (මුදල නොගෙවූ සැම වාර­යක් සඳ­හාම) එක් මාස­යක් බැගින් මහේ­ස්ත්‍රා­ත්ව­රයා විසින් සිර­ද­ඬු­වම් නියම කළ හැකිය.

අධි­ක­ර­ණ­යක් මඟින් දී ඇති නඩත්තු නියෝ­ග­යක සඳ­හන් නඩත්තු මුදලේ ප්‍රමා­ණය, කාලය ගත වීමත් සමඟ වෙනස් කර­ගැ­නී­මට අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඒ මුදල වෙනස් කර දෙන ලෙස මහේ­ස්ත්‍රා­ත්ව­ර­යා­ගෙන් ඉල්ලී­මක් කළ හැකිය.

මුස්ලිම් නීතිය අනුව නඩත්තු දීමනා

මුස්ලිම් දරු­වකු සඳහා හා වෛවා­හික පාර්ශ්ව­යක් වෙනු­වෙන් නඩත්තු ඉල්ලා සිටීම ඉස්ලා­මීය මූල­ධ­ර්ම­ව­ලට අනු­කූ­ලව සිදු කරනු ලැබේ.

දරුවා වෙනු­වෙන් දරු­වාගේ මව, පියා හෝ භාර­ක­රු­ටද, වෛවා­හික පාර්ශ්ව­ය­ටද, නඩත්තු ඉල්ලු­ම්ප­තක් ඉදි­රි­පත් කළ හැකි අතර, එය අදාළ ප්‍රදේ­ශයේ කාති අධි­ක­ර­ණය වෙත යොමු කළ යුතු වේ. කාති අධි­ක­ර­ණ­ය­කින් දෙනු ලබන නඩත්තු නියෝ­ගය අනුව මාස කිහි­ප­යක් තිස්සේ අදාළ වග­උ­ත්ත­ර­කරු ප්‍රදේ­ශයේ මහේ­ස්ත්‍රාත් අධි­ක­ර­ණය වෙත ඉදි­රි­පත් කොට බලා­ත්මක කර­වා­ගත යුතුය. පවු­ලක් ලෙස පවුලේ එකි­නෙකා කෙරෙහි ගරු­ත්ව­ය­කින් සිටීම හා දරු­වන් නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීම මවු­පි­යන්ගේ වග­කී­මයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වන මිනි­සුන් ලෙස එසේ පවුල තුළ වග­කීම් යුතු­කම් ඉටු කර­මින් ජීවත් වීමට වග බලා ගැනීම අනා­ගත යහ­පත් පර­පු­රක් බිහි­කි­රී­මට උප­කා­ර­යක් වන බවද සිහි තබා­ගත යුතුය. දරු­වන් නිසි පරිදි නඩත්තු නොක­රන මවු­පි­ය­න්ගෙන් නඩත්තු මුදල් ඉල්ලා නඩු පැව­රීම නොමිලේ නීති ආධාර කොමි­ෂන් සභාව විසින් සිදු කරනු ලබන අතර, ඕනෑම නීති උප­දෙ­සක් සඳහා ඔබ ප්‍රදේ­ශයේ පිහිටි නීති ආධාර කොමි­ෂන් සභා මධ්‍ය­ස්ථා­නය වෙත යොමු විය හැකිය.

Comments