රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි වීමේ ප්‍රති­ශ­තය 250%ටත් වැඩියි | සිළුමිණ

රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි වීමේ ප්‍රති­ශ­තය 250%ටත් වැඩියි

රාජ්‍ය සේව­ක­යන්ට වසර 2015 සිට 2020 වන විට 107%ක ඉහළ වැටුප් වැඩි වීමක් දෙන බවට දුන් පොරො­න්දුව ඉටු කර­නවා පම­ණක් නොව; ලබන ජන­වා­රිය වන විට ඒ ප්‍රති­ශ­තය 250%ටත් වඩා ඉහළ වැටුප් වැඩි වීමක් දක්වා ගෙන ඒමට රජය දැන­ට­මත් කට­යුතු කර තිබෙන බව මුදල් ඇමැති මංගල සම­ර­වීර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

රාජ්‍ය සේවයේ නිරත කාර්යාල කාර්ය සහා­ය­ක­ය­කුගේ වැටුප් වැඩි වීම මෙන්ම ඉහ­ළම රාජ්‍ය නිල­ධා­රි­යාගේ වැටුප් වැඩි වීමේ ප්‍රති­ශ­තය 2020 වන විට මෙත­රම් ප්‍රමා­ණ­ය­කින් ඉහළ යෑම නිසා රජ­යට වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් දීමනා විය­දම් ලෙස රු. බිලි­යන 1,000ක මුද­ලක් වැය කිරී­මට සිදු වන බවද ඇමැ­ති­ව­රයා පෙන්වා දුන්නේය.

Comments