මුළු දිව­යි­න­ටම සාම­වි­නි­සුරු | සිළුමිණ

මුළු දිව­යි­න­ටම සාම­වි­නි­සුරු

කැල­ණිය ගල්බො­රැල්ල බෝධි­රු­ක්ඛා­රාම මාවතේ 97 “හංසිනී” නිවසේ පදිංචි කේ. ගැමුණු දේශ­ප්‍රිය මහතා මුළු දිව­යි­න­ටම බල­පැ­වැ­ත්වෙන පරිදි සමා­දාන විනි­ශ්ච­ය­කා­ර­ව­ර­යෙකු ‍වශයෙන් අධි­ක­රණ අමා­ත්‍යාං­ශය විසින් පත්කර ඇත. අග­නු­වර පුව­ත්පත් ආය­ත­න­යක සේවය කරන මොහු සමිති සමා­ගම් රැසක නිල­තල දරයි. ගල්බො­රැල්ල ග්‍රාම සංව­ර්ධන සමි­තියේ ප්‍රධාන ලේකම් ධුර­යද, ග්‍රාම සංව­ර්ධන බල මණ්ඩ­ලයේ ක්‍රියා­කාරී සාමා­ජික, ග්‍රාම ශක්ති අනු­ක­මිටු සභා­පති, ප්‍රජා පොලිස් ඒක­කයේ හා වැඩි­හිටි සමි­තියේ ක්‍රියා­කාරී සාමා­ජික වශ­යෙන් කට­යුතු කරයි.

Comments