මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

අගනුවරට ආසන්න බොදු ගොවි 1979 උපන් උපාධිධාරී අවිවාහක සිහින් සිරුරැති දියණියට දුසිරිතෙන් තොර උගත් සහකරුවෙක් දෙමව්පියෝ සොයති. මාසික ආදායම් දේපළ සහ වෙනත් වත්කම් හිමිය. කේන්ද්‍ර පිටපත සහිත සවිස්තර ලිපියකින් විමසන්න. email:w​e​d​a​d​v​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​B136930

කොළඹට ආසන්න සිංහල බෞද්ධ දුරාව/​ ගොවි වැදගත් දුවකු සහ පුතක සිටින පවුලක 1989 ඔක්තෝබර් උපන් උස 5' 3'' LL.M /​ LLB (ලන්ඩන්) සුදුසුකම්ලත් නීතිඥ දියණියට සුදුසු සහකරුවකු සොයයි. ඉහළ මට්ටමේ වෘත්තීයවේදියෙකු විශේෂයි. කුලභේද නොසැලකේ. කරුණාකර පවුලේ විස්තර සහ කේන්ද්‍රය සමග පිළිතුරු එවන්න. r​a​m​a​n​i​m​a​l​k​a​n​t​h​i​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B136922

කොළඹ බෞද්ධ ගොවි විශ්‍රාමික විධායක ශ්‍රේණියේ දෙමව්පියන් ඔවුන්ගේ 1986 ජුනි මස උපත ලද 5' 01'' සීඅයිඑම්ඒ,​ එම්බීඒ සුදුසුකම්ලත් කොළඹ පිහිටි බහුජාතික සමාගමක ගණකාධිකාරීවරියක් ලෙස සේවය කරන දියණියට වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත් සහකරුවකු සොයයි. ඇයට කොළඹින් නිවසක් හා වෙනත් වටිනා දේපළ හිමිවේ. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපියක් සමග පිළිතුර එවන්න. S​A​M​2​4​w​i​j​e​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B136983

1990 බොදු ගොවි රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවක් කරන දියණියට උපාධිධාරී රැකියාවක් ඇති පුතෙකු දෙමාපියන් සොයයි. පිළිතුරු ලබාදෙන්න. g​m​s​a​m​a​r​a​k​o​o​b​a​n​d​a​r​a​@​g​m​a​l​.​c​o​m​
B136980

Comments