‘ෆැමිලි සවාරි’ මෙවර සුපිරි ත්‍යාගය නෙද­ර්ලන්ත සංචා­ර­යක් | සිළුමිණ

‘ෆැමිලි සවාරි’ මෙවර සුපිරි ත්‍යාගය නෙද­ර්ලන්ත සංචා­ර­යක්

සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමා­ගම වාර්ෂි­කව සංවි­ධා­නය කරන ‘ෆැමිලි සවාරි’ ප‍්‍රව­ර්ධන වැඩ­ස­ට­හනේ නව­තම අදි­යරේ සුපිරි ත්‍යාගය ලෙස සමා­ගමේ රක්ෂණ ඔප්පු­හිමි පවුල් පහක සාමා­ජි­ක­යන්ට නෙද­ර්ල­න්තයේ සංචා­රය කිරීමේ අව­ස්ථාව ලබා­දෙයි.

සැප්තැ­ම්බර් 01 වනදා ආරම්භ කළ ප්‍රරව­ර්ධන වැඩ­ස­ට­හන දෙසැ­ම්බර් 31 වනදා දක්වා ක්‍රියා­ත්මක වන අතර 2020 ජන­වාරි මාසයේ අව­සන් මහා දිනුම් ඇදීම පැවැත්වේ. එහිදී, ජය­ග්‍රාහී රක්ෂණ ඔප්පු 655 ක් තෝරා­ගන්නා අතර එම­ගින් 2,620 දෙනෙකු මෙවර ප්‍රති­ලාභ ලබන්නේ ලබා­දෙන ප්‍රති­ලාභ ප‍්‍රමා­ණය ගිය වස­රට සාපේ­ක්ෂව වර්ධ­නය කර­මිනි.

Comments