ලංකා හොස්පි­ටල්ස් අග්‍ර­හාර රක්ෂණ ප්‍රති­ලා­භින්ට සෞඛ්‍ය සේවාව දීර්ඝ කරයි | සිළුමිණ

ලංකා හොස්පි­ටල්ස් අග්‍ර­හාර රක්ෂණ ප්‍රති­ලා­භින්ට සෞඛ්‍ය සේවාව දීර්ඝ කරයි

ලංකා හොස්පි­ටල්ස්, රාජ්‍ය සේව­ක­යන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය උසස් කිරී­මට දාය­ක­ත්වය දක්ව­මින් ජාතික රක්ෂණ භාර අර­මු­දල සමඟ අග්‍රා­හාර රක්ෂ­ණය උදෙසා වූ සිය සහ­යෝ­ගි­තාව නැවත අලුත් කර­මින් අග්‍ර­හාර රක්ෂණ හිමි­යන්ට සෞඛ්‍ය ප්‍රති­ලාභ පිරි­නැ­මී­මට කට­යුතු කරයි. රාජ්‍ය සේව­ක­යන්ට ගුණා­ත්මක සෞඛ්‍ය සේව­යක් පිරි­නැ­මීම උදෙසා අග්‍රා­හාර රක්ෂ­ණය නිර්මා­ණය කර ඇත.

මේ වන විට ලංකා හොස්පි­ටල්ස් ඒ ඔස්සේ අක්ෂි සේවා, හෘද සේවා සහ තවත් සෞඛ්‍ය සේවා රැසක් පිරි­න­මයි. අග්‍රා­හාර රක්ෂණ හිමි­යන්ට ඉක්මන් සේව­යක් සැප­යීම උදෙසා ඒ සඳ­හාම වෙන් වූ පිළි­ගැ­නීම් සහ සම්බ­න්ධී­ක­රණ ඒක­ක­යක් ලංකා හොස්පි­ටල්ස්හි ස්ථාප­නය කර ඇති අතර ඔවුන්ට ලැබෙන ප්‍රති­ලාභ අතර පරි­පා­ලන තැන්පතු මුදල අය නොකි­රීම, standard කාමර සඳහා සිය­යට 10ක වට්ට­මක්, රසා­ය­නා­ගාර පරි­ක්ෂණ සඳහා 10%ක වට්ට­මක්, රේඩි­යෝ­ලොජි සේවා සඳහා පිටත සහ රෝහලේ සිටින රෝගීන්ට 5%ක වට්ට­මක්, හද­වත් සැත්කම් සඳහා රු. 25,000ක වට්ට­මක් පිරි­න­මයි. පසු සැත්කම් උප­දේ­ශන අවස්ථා තුනක්ද අඛ­ණ්ඩව නොමිලේ පිරි­න­මයි.

 

Comments