ප්‍රයිම් Splendour සහ Wrendale වෙතින් ප්‍රයිම් රෙසි­ඩ­න්සීස් | සිළුමිණ

ප්‍රයිම් Splendour සහ Wrendale වෙතින් ප්‍රයිම් රෙසි­ඩ­න්සීස්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම සාර්ථක හා විශ්ව­ස­දායී දේපළ සංව­ර්ධන සමා­ගම වන ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් පෙෞද්ග­ලික සමා­ගමේ අනු­බ­ද්ධිත ආය­ත­න­යක් වන ප්‍රයිම් රෙසි­ඩ­න්සීස් සිය නව­තම සහා­ධි­පත්‍ය සුපිරි නිවාස සංකීර්ණ ද්විත්වය වන ප්‍රයිම් ස්ප්ලෙන්ඩර් සහ ප්‍රයිම් රෙන්ඩෙල් හි සිය­ලූම ඒකක අලෙවි කර­මින් කර්මා­න්තයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානය තහ­වු­රු­කි­රී­මට නැව­තත් සමත් වී තිබේ.

‘‘මිහි­ක­තෙන් හොඳම තැනක් ’’ යන දැක්ම සමග ක්‍රියා­ත්මක ප්‍රයිම් රෙසි­ඩ­න්සීස් සැම­වි­ටම කොළඹ සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේ­ශ­යන්හි ඉහ­ළම තත්ත්වයේ සුපිරි නිවාස පාරි­භෝ­ගි­ක­යන්ට ලබා දෙයි. එසේම නිසං­සල සුප­හසු ජීවන රටා­වත් සමග කොළ­ඹට පහ­සු­වෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි ස්ථාන­යක පිහි­ටීම යන කරුණු නිසා වඩාත් සම­බර අග­න­ගර ජීවන රටා­ව­කට හිමි­කම් කීමේ අව­ස්ථා­වද මේ නිසා එහි නිවැ­සි­යන්ට හිමි වෙයි. ප්‍රයිම් ස්ප්ලෙන්ඩර් හි නිවාස ඒකක 68 ම පාරි­භෝ­ගි­ක­යින් ඉතා­මත් කඩි­න­මින් වෙන්ක­රවා ගනු ලැබීය.

නිවාස ඒකක 54 කින් සම­න්විත ප්‍රයිම් රෙන්ඩේල් ව්‍යාපෘ­ති­යද රාජ­ගි­රිය ප්‍රදේ­ශයේ දැකු­ම්කළු වට­පි­ටා­වක් සහිත මන­රම් ස්ථාන­යක පිහිටා ඇති අතර ප්‍රයිම් ස්ප්ලේන්ඩර් සතු සියලූ පහ­සු­කම් ප්‍රයිම් රෙන්ඩේල් සතු වේ.

සහා­ධි­පත්‍ය නිවාස ව්‍යාපෘති ඒකක 41 ක් නිම කිරීමේ ප්‍රයිම් රෙසි­ඩෙ­න්සීස් ව්‍යාපෘ­තිය තුළ 2019 ඉල­ක්ක­යන් සපු­රා­ලී­මට මෙම නිවාස ව්‍යාපෘති ද්විත්වය සමග ප්‍රයිම් රෙසි­ඩෙ­න්සීස් වෙත හැකි­යාව ලැබී තිබේ. ප‍්‍රයිම් රෙසි­ඩෙ­න්සීස් හි සිය­ලූම ව්‍යාපෘති නිවාස සහ සමෘද්ධි අමා­ත්‍යං­ශයේ සහා­ධි­පත්‍ය කළ­ම­නා­ක­රණ අධි­කා­රියේ සහා­ධි­පත්‍ය සහ­ති­කය හිමි ව්‍යාපෘ­තීන් වේ.

Comments