ඩර්ඩන්ස් රෝහ­ලෙන් පිය­යුරු පරික්ෂා කිරීම සඳහා උසස් ඩිජි­ටල් මැමො­ග්‍රැෆි පරීක්ෂා | සිළුමිණ

ඩර්ඩන්ස් රෝහ­ලෙන් පිය­යුරු පරික්ෂා කිරීම සඳහා උසස් ඩිජි­ටල් මැමො­ග්‍රැෆි පරීක්ෂා

කාන්තා­වන් බහු­ලව ගොදු­රු­වන පිළිකා තත්ත්ව­යක් වන පිය­යුරු පිළිකා වලක්වා ගැනීම සඳහා පුරෝ­ගාමී මෙහෙ­ව­රක් ඉටු කර­මින් ඩර්ඩන්ස් රෝහල Hologic Selenia® Dimensions® 6000 3D MAMMOGRAPHY™ පද්ධ­තිය හඳුන්වා දී ඇත. මෙය ස්ථර පටක විශ්ලේ­ෂ­ණය හෝ 3D පටක විශ්ලේ­ෂ­ණය සිදු කළ හැකි මෙරට එකම ඩිජි­ටල් මැමො­ග්‍රෑම් (3D) පහ­සු­කම වේ.

පිය­යුරු පිළිකා කාන්තා­වන් අතර බහු­ලව වාර්තා­වන පිළිකා තත්ත්ව­යක් වුවත් රෝග තත්ත්වය කලින් හඳුනා ගැනීම සහ නිසි ප්‍රති­කාර මගින් එයා සම්පූ­ර්ණ­යෙන් ම සුව කළ හැකිය. ඩිජි­ටල් මැමො­ග්‍රැෆි තාක්ෂ­ණය හරහා රූපණ තාක්ෂ­ණය ද්විමාන මට්ටමේ සිට ත්‍රිමාන මට්ට­මට වැඩි­දි­යුණු කර ඇති අතර එම­ගින් වඩාත් උසස්, ගුණා­ත්මක බවින් ඉහල ඩිජි­ටල් රූප තත්කා­ලී­නව ලබා ගැනීමේ හැකි­යාව පවතී. මෙම දර්ශන ඉහල ගුණා­ත්මක බවින් සහ පැහැ­දිලි බවින් යුක්ත­වන බැවින් විකි­ර­ණ­වේ­දීන් හට වඩාත් නිර­වද්‍ය ලෙස විනි­ශ්ච­යට එළ­ඹෙ­මින් රෝග තත්ත්වය කලින් හඳුනා ගැනී­මට පහසු වේ.

 

Comments