ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත,​ ටෙක්නිකල් හන්දිය අසල කඩ කාමර 04 ඉහළ මාලය 02 පහළ මාලය 02 බදු දීමට 0777370051
098062

ශීතකරණ හා වායුසමීකරණ විකිණීම

බොට්ල් කූලර් ශීතකරණය විකිණීමට ඇත. උස අඩි 5 අඟල් 6 යි. කැලණිය කිරිබත්ගොඩ වැඩි ඉල්ලුමට. 0787294235
098447

Comments