ගීතයක අරුමය | සිළුමිණ

ගීතයක අරුමය

අපි කැල­තුවේ ගඟේ බොර වතු­රයි

ඇස පැට­ළුවේ මහ සෙනඟ අත­රයි

නුඹ කෙඳි­රුවේ ඒ සාධු හඬ අත­රයි

අපි හමු­ වුණේ පෙර­හරේ විත­රයි...

 

නුඹෙ හිත ගියේ මගේ පය අත­රයි

මගෙ හිත ගියේ නුඹෙ ඇසේ විත­රයි

පය පැට­ළුණේ විලං­ගුවේ විත­රයි

හිත හෙල­වුණේ නුඹ නිසා පම­ණයි...

 

මං ගැස්සුණේ කස හඬින් විත­රයි

ඇස තනි වුණේ නුඹෙ ඇඳුම් අත­රයි

හිස කැර­කුණේ ගිනි බෝල අත­රයි

අපි නැළ­වුණේ පෙර­හරේ විත­රයි...

 

ඇස බර වුණේ සිතේ බර හින්දයි

අප වෙන් කළේ නුඹේ දුක් කන්දයි

මට හිමි වුණේ ආදරේ හැන්දයි

නුඹ බිය වුණේ මගේ දළ හින්දයි...

 

ගාය­නය සහ තනු නිර්මා­ණය - ජගත් වික්‍ර­ම­සිංහ

පද රච­නය -අතුල ජය­දේව

Comments