දකුණු කොරි­යාවේ ජාතික දිනය නිමි­ත්තෙන් කථා­නා­යකතුමන් පැමිණෙයි | සිළුමිණ

දකුණු කොරි­යාවේ ජාතික දිනය නිමි­ත්තෙන් කථා­නා­යකතුමන් පැමිණෙයි

දකුණු කොරි­යාවේ ජාතික දිනය නිමි­ත්තෙන් පසු­ගි­යදා කොළ­ඹදී පැවැති ප්‍රිය සාද­යට පැමිණි කථා­නා­යක කරූ ජය­සූ­රිය මහතා කොරියා තානා­ප­ති­ව­රයා ඇතුළු එරට විදේශ ධූත කණ්ඩා­යම සමඟ සුහද පිළි­ස­ඳ­රක යෙදී සිටි අයුරු

Comments