නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් වවු­නියා ශාඛාව නව ස්ථාන­ය­කට | සිළුමිණ

නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් වවු­නියා ශාඛාව නව ස්ථාන­ය­කට

නේෂන්ස් බැංකුවේ වවු­නි­යාව ශාඛාව නව ස්ථාන­යක විවෘත කිරීම පසු­ගිය දා සිදු­කෙ­රිණි. ඒ අනුව දැන් එම ශාඛාව අංක 45A දෙවන හරස් වීදිය, වවු­නි­යාව යන ස්ථානයේ පිහිටා ඇත. මීට පෙර එම ශාඛාව අංක 222, නුවර පාර, වවු­නි­යාව ස්ථානයේ පිහි­ටුවා තිබිණි. නව ශාඛාව විවෘත කිරීමේ අව­ස්ථා­වට නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිල­ධා­රීන්, ගනු­දෙ­නු­ක­රු­වන් සහ ආරා­ධි­ත­යන් ඇතුළු විශාල පිරි­සක් සහ­භාගී වූහ. 'Business Today' සඟ­රාව මගින් නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව මෙරට විශි­ෂ්ට­තම ව්‍යාපා­රික ආය­තන 30 අත­රට නම්කර තිබේ. පුළුල් පරා­ස­යක පැති­රුණු පාරි­භෝ­ගික අව­ශ්‍ය­තා­වන්ට ගැළ­පෙන පරිදි මූල්‍ය සේවා­වන් හා විස­ඳුම් රැසක් හඳුන්වා දී ඇති නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව පාරි­භෝ­ගික සේවාව සම්බ­න්ධ­යෙන්ද විශාල ප්‍රසා­ද­යක් දිනා සිටී. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම පූර්ණ ඩිජි­ටල් බැංකුව වන FriMi හඳුන්වා දෙන ලද්දේද නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව විසිනි. නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව මේ වන­විට දිව­යින පුරා බැංකු ශාඛා 95 ක් විවෘත කර ඇති අතර ATM යන්ත්‍ර 127 ක්ද ස්ථාපිත කර ඇතග ඊට අම­ත­රව මේ වන­විට එම බැංකුව මුදල් තැන්පත් කිරීමේ හා ආපසු ගැනීමේ යන්ත්‍ර 48 ක්ද ස්ථාපිත කර ඇති අතර Lanka Pay ජාලය ඔස්සේ තවත් ATM යන්ත්‍ර 3,500 කට අධික සංඛ්‍යා­වක් සමග සම්බන්ධ වී සිටී.

Comments