චීනයේ යීවූ ෆාපී පවර් සමා­ගම විදුලි බල මණ්ඩ­ලය සමග ගිවි­සු­ම­ක | සිළුමිණ

චීනයේ යීවූ ෆාපී පවර් සමා­ගම විදුලි බල මණ්ඩ­ලය සමග ගිවි­සු­ම­ක

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩ­ලය යටතේ රට පුරා ක්‍රියා­ත්මක උප මධ්‍ය­ස්ථාන සදහා මීටර ආව­රණ 25,000ක් සැප­යී­මට අදාළ ගිවි­සු­ම­කට එම මණ්ඩ­ලය හා චීනයේ යීවූ ෆාපී පවර් ට්‍රාන්ස්මි­ෂන් ඇන්ඩ් ඩිස්ට්‍රි­බි­යු­ෂන් ඩිව­යිස් පුද් සමා­ගම පසු­ගි­යදා කොළඹ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩ­ලයේ ප්‍රධාන කාර්යා­ල­යේදී අත්සන් තබන ලදී. මෙම චීන සමා­ගමේ දේශීය නියෝ­ජි­තයා ලෙස කට­යුතු කරනු ලබන්නේ පුරා වසර 40 කට අධික කාල­යක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩ­ල­යේම සැප­යු­ම්ක­රු­වෙකු සහ කොන්ත්‍රා­ත්ක­රු­වෙකු ලෙස කට­යුතු කරනු ලබන යූ.එස්.එස්. ඉංජි­නි­යර්ස් පුද් සමා­ගම වන අතර සමස්ථ ව්‍යාපෘ­තිය සදහා අවශ්‍ය කෙරෙන ණය පහ­සු­කම් ආසි­යානු සංව­ර්ධන බැංකුව මගින් ලබා දීම­ටද තීර­ණය වී තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘ­තිය මගින් හය මසක් වැනි කෙටි කාල­යක් තුළ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩ­ලය වෙත අවශ්‍ය කෙරෙන උසස්ම තත්ත්වයේ මීටර ආව­රණ 25,000ක් අඩු මිල­කට ලබා දීමට පිය­වර ගැනෙන අතර ඒවා විදුලි බල මණ්ඩ­ලය සතු ගබඩා වන කොළඹ, රත්ම­ලාන, කොළො­න්නාව, කිරි­බ­ත්ගොඩ, අනු­රා­ධ­පු­රය, චුන්නා­ක්කම්, ත්‍රිකු­ණා­ම­ලය, මාතලේ, කුලි­යා­පි­ටිය, ගාල්ල, බදුල්ල හා ඕප­නා­යක වැනි ප්‍රදේශ වල පිහිටි ගබඩා සදහා බෙදා හැරෙනු ඇත.

Comments