එමි­රේට්ස් ළමා සංචා­ර­ක­යන්ට සෙල්ලම් බඩු | සිළුමිණ

එමි­රේට්ස් ළමා සංචා­ර­ක­යන්ට සෙල්ලම් බඩු

 එමි­රේට්ස් ගුවන් සේව­යෙන් පසු­ගිය වසරේ සංචා­රය කළ කුඩා දරු­වන් සහ තරුණ දරු­වන්ට සෙල්ල­ම්බඩු මිලි­යන ගණ­නක් බෙදා­දී­මට කට­යුතු කළේය. Fly with Me සෙල්ලම් බඩු මාලාව යටතේ සත්ත්ව චරිත 17ක් ඇතු­ළත් සෙල්ලම් බඩු බෙදා­දුන් අතර ඒවා සඳහා කුඩා දරු­වන් සහ තරුණ දරු­වන් දැඩි ලෙස ආක­ර්ෂ­ණය වී ඇත. ගම­නාන්ත 140කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යා­වක් වෙත සංචා­රය කරන එමි­රේට්ස් Lonely Planet Kid සමඟ එක්ව සිය ගුවන් යානා­වල ගමන් කරන දරු­වන්ට විනෝ­දා­ස්වා­දය සහ දැනුම ලබා­දීම සඳහා ක‍්‍රියා­කා­ර­කම් කට්ටල බෑග්, එමි­රේට්ස් බේබි කිට්ස්, සඟරා සහ පාට පැන්සල් ද පිරි­න­මයි.

Comments