එක්ස්පැක් සමා­ගම 2019 වසරේ ආසි­යාවේ හොඳම සේවා ස්ථාන අත­රට | සිළුමිණ

එක්ස්පැක් සමා­ගම 2019 වසරේ ආසි­යාවේ හොඳම සේවා ස්ථාන අත­රට

දිව­යිනේ ප්‍රමු­ඛ­තම කොර­ගේ­ටඩ් ඇසු­රු­ම්ක­රණ සමා­ගම ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සේවා ස්ථාන 25 අතර ශ්‍රේණි­ගත වෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමු­ඛ­තම කොර­ගේ­ටඩ් ඇසු­රුම් නිෂ්පා­ද­ක­යෙක් වන එක්ස්පැක් කොර­ගේ­ටඩ් පෞද්ග­ලික

සමා­ගම (Expack Corrugated Cartons (Pvt) Ltd) 2019 වසරේ ආසි­යාවේ හොඳම සේවා ස්ථාන අතර ලැයිස්තු ගත කෙරී ඇත. කුඩා හා මධ්‍ය පරි­මාණ සමා­ගම් අංශය යටතේ එක්ස්පැක් සමා­ග­මට මෙම ගෞර­වය හිමි වූ අතර ඊට අම­ත­රව Great Place to Work විසින් ශ්‍රේණි­ගත කරන ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සේවා ස්ථාන 25 අතර අඛ­ණ්ඩ­වම දෙවන වස­ර­ටත් එක්ස්පැක් සමා­ගම ඇතු­ළත් වී ඇත.

පරි­සර හිත­කාමී ආය­ත­න­යක් වශ­යෙක් නමක් දිනා ඇති එක්ස්පැක් සමා­ගම ආර­ම්භයේ පටන්ම සේව­ක­යින්ගේ සතුට සහ යහ­පැ­වත්ම වෙනු­වෙන් විශේෂ අව­ධා­නය යොමු කරන ඉහළ මට්ටමේ ආය­ත­නික සංස්කෘ­ති­යක් පවත්වා ගෙන යන සමා­ග­මකි. එක්ස්පැක් සමා­ගමේ සේව­ක­යින් හට තරා­ති­රම පිළි­බ­ඳව බේද­ය­කින් තොරව සමා­ගමේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියා­ව­ලිය හා සම්බන්ධ විය හැකි අතර එම නිසා ඔවුන් තුළ ආය­ත­නය පිළි­බ­ඳව ශක්ති­මත් හැඟී­මක් ඇති කිරී­මට එහි කළ­ම­නා­කා­රී­ත්වය සමත් වී ඇත.

ආය­ත­නයේ කළ­ම­නා­කා­රී­ත්වය සහ සේව­ක­යින් අතර දැඩි විශ්වා­ස­යක් පව­තින අතර එම විශ්වා­සය හැම අයු­ර­කින්ම සවි­මත් කිරී­මට එක්ස්පැක් සමා­ගම කට­යුතු යොදා ඇත.

Comments