ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට/බද්දට

කොළඹ 13,​ රත්නජෝති සරවනමුත්තු මාවත,​ පිටකොටුව හංදියට ආසන්නව,​ සාප්පු ඉඩකට,​ බද්දට. අමතන්න. නිසාර් - දුරකථනය. 0777900961.
093106

දෙමටගොඩ සිරිධම්ම මාවතේ කඩකාමර 2 ක්,​ 280,​ නොම්මරය බදුදීමට. මාසයකට රු. 40000/​-. දුර. 072-3594479.
094037

දෙහිවල නගරයේ ගුවන් පාලම ඉදිරිපිට ගාලු පාරේ වර්ග අඩි 560 ක සියලු පහසුකම් සහිත අනගි දෙමහල් ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් බදු දීමට තිබේ. 0762130888.
093292

මාලබේ පිට්ටුගල නව නුවර පාරට මුහුණලා කඩකාමරයක් බද්දට/​ කුලියට. 0777-005265,​ 077-0512784.
092461

Comments