මැදමුලන ඩී. ඒ. රාජ­පක්ෂ විදුහලට සජිත්ගෙන් බස් රථයක් | සිළුමිණ

මැදමුලන ඩී. ඒ. රාජ­පක්ෂ විදුහලට සජිත්ගෙන් බස් රථයක්

ග්‍රාමීය පාසල් සඳහා බස්රථ ලබා­දීමේ වැඩ­ස­ට­හනේ 30 වැනි බස් රථය හම්බ­න්තොට මැද­මු­ලන ඩී.ඒ. රාජ­පක්ෂ මහ විදු­හ­ලට පිරි­නැ­මිණි. රුපි­යල් ලක්ෂ 46ක් වටිනා එම බස්ර­ථය නිවාස ඉදි­කි­රීම් සහ සංස්කෘ­තික කට­යුතු ඇමැති සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා අතින් සිසු අයි­ති­යට පත් කෙරිණි. ධීවර හා ජලජ සම්පත් රාජ්‍ය ඇමැති දිලිප් වෙද­ආ­රච්චි, විදු­හ­ල්පති ඒ. චින්තක මහ­ත්ව­රුද ඊට සහ­භාගි වූහ.

Comments