දිවං­ගත ජනා­ධි­පති ජේ.ආර් ජය­ව­ර්ධන මැති­ඳුන්ගේ 113 වන ජන්ම සැම­රුම | සිළුමිණ

දිවං­ගත ජනා­ධි­පති ජේ.ආර් ජය­ව­ර්ධන මැති­ඳුන්ගේ 113 වන ජන්ම සැම­රුම

 දිවං­ගත ජනා­ධි­පති ජේ.ආර් ජය­ව­ර්ධන මැති­ඳුන්ගේ 113 වන ජන්ම  සැම­රුම පසු­ගි­යදා   කථා­නා­යක කරූ ජය­සු­රිය මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් ජේ.ආර් ජය­ව­ර්ධන මධ්‍ය­ස්ථා­න­යේදී පැවැ­ත්විණි. එහිදී හිටපු ජන­ප­ති­ව­ර­යාගේ මුනු­පුරු ප්‍රදීප් ජය­ව­ර්ධන මහතා ජය­ව­ර්ධන පිළි­රු­වට මල් මාලා­වක් පලඳා උප­හාර දැක්වූ අයුරු

Comments