අල්ලස් පන­තට නව නීති එකතු වෙයි | සිළුමිණ

අල්ලස් පන­තට නව නීති එකතු වෙයි

ල්ලස් සම්බ­න්ධ­යෙන් නව නීති රැසක් එකතු කර­මින්, මෙතෙක් පැවැති අල්ලස් නීති සංශෝ­ධ­න­යට ලක් කරන බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විම­ර්ශන කොමි­ෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජන­රාල් ජනා­ධි­පති නීතිඥ සරත් ජය­මාන්න මහතා පව­සයි.

ඒ අනුව අල්ලස් පන­තට මෙතෙක් ඇතු­ළත් නොවූ අලුත් වැරදි කිහි­ප­යක් සම්බ­න්ධ­යෙන් නව නීති කිහි­ප­යක් හඳුන්වා දී ඇත. පෞද්ග­ලික අංශ­යෙන් අල්ලස් ගැනීම, බැඳි­යා­වන් අතර ගැටුම් පිළි­බඳ වැරදි, විදේ­ශීය රාජ්‍ය නිල­ධා­රීන්ට අල්ලස් දීම, රාජ්‍ය ආය­තන තුළ සිදු වන දේ පිළි­බඳ පැමි­ණිලි කරන අය ආරක්ෂා කිරීම හා මුක්තිය ලබා දීම, අල්ලස් පන­තට අනුව සාක්ෂි­ක­රු­වන් හා වින්දි­ත­යන් ආරක්ෂා කිරීම, අල්ලස් කොමි­සමේ විධා­න­යන් බැහැර කිරීම අප­රාධ වර­දක් ලෙස හඳුන්වා දීමට අදා­ළව මෙන්ම යම් යම් වැරදි සම්බ­න්ධ­යෙන් සැක­ක­රු­වන් අත්අ­ඩං­ගු­වට ගැනී­මට අල්ලස් කොමි­ස­මට නීත්‍ය­නු­කුල බල­තල හිමි කිරීම් සම්බ­න්ධ­වද මෙසේ නව නීති කිහි­ප­යක් ඇතු­ළත් කෙරේ.

මීට අම­ත­රව අල්ලස් කොමි­ෂන් සභා පන­තද සංශෝ­ධ­නය කිරී­මට අපේ­ක්ෂිත වන අතර, මේ යට­තට නිවා­රණ බල­ත­ලද ඇතු­ළත් කිරී­මට බලා­පො­රොත්තු වන බව ඒ කොමි­සමේ අධ්‍යක්ෂ ජන­රා­ල්ව­රයා පැවැ­සීය.

Comments