මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

එංගලන්තයේ සහ ලංකාවේ පදිංචි ද්විත්වපුරවැසි උපතින්ම සිංහල බෞද්ධ ගොවිකුල පරම්පරාවකින් පැවතෙන දුසිරිත්වලින් තොර උස 5' 5" අවුරුදු පනස්පහක් වූවද වයස නොපෙනෙන මනා පෙනුමැති තවමත් අවිවාහක මා බලාපොරොත්තුවනුයේ ලංකාවේ හෝ විදේශයේ ජීවත්වෙන තනි තීරණගත හැකි සහකාරියකි. වැඩිදුර අධ්‍යාපනයේ නියැලීමට කැමති ඔබත් විවාහවී නීතියේ වෙන්වූ අයත් අනිත් සියලුම දෙනාත් හඳහන් පිටපත් ද සමගින් සියලුම විස්තර පළමු ලිපියෙන් දන්වන්න. ස්තුතියි.
G136305

බත්තරමුල්ල පැලවත්ත පදිංචි අවු. 35 ක් වූ රජයේ ස්ථිර රැකියාවැති පුතුට (PhD) විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයලත් ස්ථිර රැකියාවැති සිහින් සිරුරැති උපන් ගම කොළඹ හෝ නුවර පමණක් වන දියණියක් පියා සොයයි. කේන්දරයේ ශනි හා කුජ 5 වන ස්ථානයේ වන ශනි මංගල යෝග සහිත කේන්ද්‍ර පමණක් විමසන්න. s​a​n​k​a​m​i​t​t​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G136130

Comments