සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

2020 සඳහා භෞතික විද්‍යාව කණ්ඩායම් හා ඒකපුද්ගල පුනරීක්ෂණ පන්ති කඩවත කිරිබත්ගොඩ,​ කැලණිය,​ බියගම,​ ගම්පහ අවට සිසුන් සඳහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වේ. ඉහළ සාමාර්ථයකට විභාග පෙරහුරුවක්. ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර රැසක් Marking Scheems වලට අනුව සාකච්ඡා කිරීම,​ ලකුණු ලබාගැනීම,​ විශිෂ්ට ජයක් සඳහා දේශක ඉංජිනේරු මධුෂාන් ගනේගෙදර BSC (Kalaniya) MSC (Moratuwa) Pending. විමසීම් : 0774704833.
081990

Comments