ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

අංගසම්පූර්ණ පිරිමි සැලුන් එකක් කුලියට දීමට තිබේ. කොළඹ 14,​ ස්ටේඩියම් ගම දැන්ම අමතන්න. 0722844390
090237

කාර්යාලීය උපකරණ විකිණීම

පාවිච්චි කරන ලද උපකරණ - පාවිච්චි කරන ලද කාර්යාල ආපන ශාලා පරිගණක උපකරණ තොගයක් වහාම විකිණීමට ඇත. (කොළඹ 03) විමසීම් 0112576596,​ (සතියේ දිනවල 9 - 4 දක්වා)
090392

Comments