හදිසි අව­ස්ථා­ව­කදී අග­න­ග­රයේ විශේ­ෂිත ස්ථාන­වල පිරිසි ගලවා ගැනීමේ විශේෂ පුහුණු මෙහෙ­යු­මක් | සිළුමිණ

හදිසි අව­ස්ථා­ව­කදී අග­න­ග­රයේ විශේ­ෂිත ස්ථාන­වල පිරිසි ගලවා ගැනීමේ විශේෂ පුහුණු මෙහෙ­යු­මක්

හදිසි අව­ස්ථා­ව­කදී අග­න­ග­රයේ විශේ­ෂිත ස්ථාන­වල පිරිසි ගලවා ගැනීමේ විශේෂ පුහුණු මෙහෙ­යු­මක්

දිය­කාවා යුද අභ්‍යා­සය හා සමා­න්ත­රව පැවැ­ත්වුණු අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කොටුවී සිටි පිරිස් යුද හමු­දාව විසින් බේරා ගන්නා ලද ආකා­රය රුක්මල් ගමගේ විසින් සේයා­රු­වට නඟා ගත් අව­ස්ථාව.

Comments