සාම විනි­සුරු පදවි ලබයි | සිළුමිණ

සාම විනි­සුරු පදවි ලබයි

අංක 34, කනත්ත පාර බොර­ලැ­ස්ග­මුව පදිංචි කේ.එම්.චානක්‍ය බී. සේනා­රත්න මහතා මුළු දිව­යි­න­ටම සාම­දාන විනි­ශ්ච­ය­කාර වර­යෙකු වශ­යෙන් කැස්බෑව දිසා / මහේ­ස්ත්‍රාත් අධි­ක­ර­ණ­යේදී දිවු­රුම් දුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමු­දාවේ විශ්‍රා­මික නිල­ධා­රි­යෙකු වන එම මහතා පිළි­ගත් ආය­තන හා සංගම් කීප­ය­කම සාමා­ජි­ක­ත්වය හා නිල­තල දර­මින් ක්‍රියා­කාරි සමාජ සේව­යෙහි නිර­තව සිටී.

Comments