කූඹියෝ | සිළුමිණ

කූඹියෝ

අහර සොයා එකමුතු වී වැඩ කරනා 
සමගිය සහයෝගය ලොවටම කියනා 
කරදර වූ විට එක් ‍රොක් වෙන්නා 
කූඹියෝ හරි පුදුමයි ලොව නිතිනා 

ජී.ඒ‍. වෙනුරි පමෝදා 
7 ශ්‍රේණිය, 
සුමනා බාලිකා විද්‍යාලය, 
රත්නපුර

Comments