ආදර අම්මේ | සිළුමිණ

ආදර අම්මේ

නෙළුම් මලට පෙති සියයක් ලැබුණේ කොහොමද අම්මේ 
මානෙල් මල නිලට හැරුණෙ මොන පිනටද අම්මේ 
තන පුඩුවට මුව තියා කිරි බොන කොට අම්මේ 
‍ඇඟේ තිබුණු ලේ සේරම කිරි වුණාද අම්මේ 
දස මාසයක් දුක් විඳ මා හැදූ වැඩූ අම්මේ 
ලේ කිරි කර පොවා මා දැඩි කළ අම්මේ 
නිවසේ බුදුන් යැයි බුදු හිමි කිව් අම්මේ 
ඔබේ පා යුග වඳිමි මා ආදර අම්මේ

එල්.ඒ. දුල්මි දෙව්මිණි රත්නායක 
6 ශ්‍රේණිය 1 
කහනාවිට ක.වි., 
දෙහිඕවිට

Comments