මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

40 ට වැඩි වෛද්‍ය ඉංජිනේරු උසස් රැකියාවක නියුතු හෝ ස්ථාවර ව්‍යාපාරයක් හිමි අයකු,​ ගොවි බොදු බැංකු උපාධිධාරිනි සහ කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ ද්විත්ව උපාධිධාරිනී දියණියට සහකරුවෙකු සොයයි. ඇය කොළඹ බැංකුවක සේවය කර ඇත. ළාබාල ප්‍රසන්න පෙනුමැති අය චරිතවත්ය. සොහොයුරා ඉංජිනේරුවෙකි. කුරුණෑගල පොල් අක්කර විස්සක් සහ නිවසක් සතුය. දැනට M.S.C හදාරයි. පිළිතුරු සමග උපන් දිනය සහ වේලාව එවන්න. 315a​n​u​r​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B135940

Comments