යුනි­යන් ඇෂු­ව­රන්ස් රක්ෂණ විස­ඳුම් පෙළක් | සිළුමිණ

යුනි­යන් ඇෂු­ව­රන්ස් රක්ෂණ විස­ඳුම් පෙළක්

යුනි­යන් ඇෂු­ව­රන්ස් සමා­ගම මෑත­කදී ජන­තා­වගේ ආයෝ­ජන, සෞඛ්‍ය හා සුර­ක්ෂි­ත­තාව සම්බන්ධ අව­ශ්‍ය­තා­වන් ආව­ර­ණය වන පරිදි තවත් නව සැල­සුම් 4 ක් හඳුන්වා දීමට කට­යුතු කළේ ය.

වසර 30 කට අධික කාල­යක් තිස්සේ ලද අත්දැ­කීම් සම­ගින්, මෙරට ජන­තා­වගේ ජීවිත වල සෑම අව­ධි­ය­ක­ටම ගැළ­පෙන රක්ෂණ විස­ඳුම් තිළිණ කිරී­මට යුනි­යන් ඇෂු­ව­රන්ස් සමත් වී ඇත. ජන­තා­වගේ අව­ශ්‍යතා නිවැ­ර­දිව හඳුනා ගනි­මින්, එම අව­ශ්‍ය­තා­වන්ට ගැළ­පෙන රක්ෂණ විස­ඳුම් නිර්මා­ණය කිරීම නිසා මෙම සාර්ථ­ක­ත්වය අත්පත් කර­ගැ­නී­මට සමා­ග­මට හැකි­යාව ලැබී තිබේ. මේ වන­විට සෞඛ්‍ය හා රැක­ව­ර­ණය, අධ්‍යා­ප­නය, ආයෝ­ජන සහ විශ්‍රාම ජීවි­තය යන අංශ 4 ප්‍රධාන වශ­යෙන් ඉලක්ක කර­ග­නි­මින් රක්ෂණ හඳුන්වා දීමට යුනි­යන් ඇෂු­ව­රන්ස් පිය­වර ගෙන ඇත.

යුනි­යන් ස්මාර්ට් හෙල්ත් ප්‍රිමි­යර් යනු, පර­ම්පරා 3 කට ආව­ර­ණය සැල­සීම සඳහා සැල­සුම් කරන ලද ප්‍රථම රක්ෂණ සැල­සු­මයි. මෙම­ගින් පවුලේ සාමා­ජි­ක­යෙකු රෝග තත්ත්ව­යක් හෝ හදිසි අන­තු­රක් නිසා රෝහ­ල්ගත කිරී­මට සිදු­වන අව­ස්ථා­ව­කදී ප්‍රති­කාර සඳහා යන විය­දම් පිය­වීම සිදුවේ. එමෙන්ම එම­ගින් රක්ෂි­ත­යන්ට ලොව පුරාම (ඇම­රිකා එක්සත් ජන­ප­දයේ සහ කැන­ඩා­වේදී හැර) ආව­ර­ණය සැල­සෙන නිසා, මුදල් රහි­තව ගෙවීම් කිරීමේ පහ­සුව සම­ගින් අසී­මිත රැක­ව­ර­ණ­යක් අත්වි­ඳී­මට අව­ස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

Comments