කීල්ස් 100 වන ශාඛාව විවෘත කර­මින් සිය විශිෂ්ට ගමන සම­රයි | සිළුමිණ

කීල්ස් 100 වන ශාඛාව විවෘත කර­මින් සිය විශිෂ්ට ගමන සම­රයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි වෙළ­ඳ­සැල් ක්‍රම­යෙහි ගමන් මඟ වෙනස් කර­මින් වසරේ වටි­නාම සුපිරි වෙළ­ඳ­සැල් සන්නා­මය ලෙස පිළි­ගැ­නී­මට ලක් වූ කීල්ස්, තවත් වැද­ගත් සන්ධි­ස්ථා­න­යක් සනි­ටු­හන් කරයි. ඒ අනුව කීල්ස් හි 100වන සුපිරි වෙළ­ඳ­සැල අගෝස්තු 31 වැනි දා ගම්පහ මිරි­ස්වත්තේ දී විවෘත විය. ජාතියේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ මූලික අර­මුණ ඉටු කර­මින් 1991 වසරේ කීල්ස් සිය පළමු සුපිරි වෙළ­ඳ­සැල කොළඹ 03, ලිබර්ටි ප්ලාසාහි ආරම්භ කරන ලද අතර එතැන් පටන් මේ දක්වා කීල්ස් සිය පැවැත්ම අඛ­ණ්ඩව වර්ධ­නය කර ගැනී­මට සමත්ව තිබේ.

Comments