මාර්ග අධි­කා­රි­යට වැර­දුණු ඇල්පි­ටියේ මාර්ග පුවරු | සිළුමිණ

මාර්ග අධි­කා­රි­යට වැර­දුණු ඇල්පි­ටියේ මාර්ග පුවරු

දිව­යිනේ සෑම ප්‍රදේ­ශ­ය­කම මාර්ග සංව­ර්ධන අධි­කා­රි­යට අයත් මාර්ග­වල නිවැ­රදි මග සොයා ගැනී­මට මාර්ග දෙපස පුවරු සවි­කර ඇත. එම­ඟින් ප්‍රදේ­ශ­යට පැමි­ණෙන ආග­න්තුක අයට නිවැ­රැදි මග සොයා ගැනී­මට මහඟු සේවා­වක් වනු ඇත.

ඇල්පි­ටිය පිටි­ගල මාර්ගයේ සවි­කර ඇති පුව­රු­වල දෙමළ භාෂාව නිවැ­ර­දිව සඳ­හන් වී නොමැත. දෙමළ භාෂාව පම­ණක් දන්නා අයෙ­කුට එය ගැට­ලු­වකි. ඔහුට එම පුවරු පසු­කර යාමට සිත් නොදේ. එම පුව­රු‍ෙව් සඳ­හන් වන අයු­රින් තමන් වෙනත් ගම­කට පැමිණ ඇතැයි සිතෙන නිසාය. දෙමළ ජන­තාව බහු­ලව වෙසෙන ප්‍රදේ­ශ­යක් නොවූ­ණද ලංකාව පුරා­වට එකම භාෂා­වක් පැව­තිය යුතුය. මාර්ග සංව­ර්ධන අධි­කා­රිය වැනි රජයේ ආය­ත­න­යක මෙම අකුරු කීපය ගළපා ගැනී­මට තරම් උග­තුන් නොමැති වීම කන­ගා­ටු­දා­ය­කය. මෙලෙස භාෂාව වැරදි ලෙස සඳ­හන් කිරිම අදාළ කොන්ත්‍රාත් සමා­ගම විසින් සිදු­කළා විය හැක. එහෙත් මෙලෙස ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන­වල සවි­ක­රන බැවින් පුවරු පරී­ක්ෂා­ව­කට ලක්නො­වී­මද ගැට­ලු­වකි.

සමන් ගාල්ලගේ - කැට­පල

Comments