පොලො­න්න­රුව නව අධි­ක­රණ සංකී­ර්ණය ජන­පති අතින් විවෘත කෙරේ | සිළුමිණ

පොලො­න්න­රුව නව අධි­ක­රණ සංකී­ර්ණය ජන­පති අතින් විවෘත කෙරේ

පොලො­න්­නරුව නව අධි­ක­රණ සංකී­ර්ණය ජනා­ධි­පති මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන මහතා අතින් පසු­ගි­යදා විවෘත කෙරිණි. නව අධි­ක­රණ සංකී­ර්ණය මහල් තුන­කින් සම­න්විත අතර ඒ සඳහා රුපි­යල් මිලි­යන 327ක් වැය කර තිබේ. සමරු ඵල­කය නිරා­ව­ර­ණය කර නව අධි­ක­රණ සංකී­ර්ණය විවෘත කළ ජනා­ධි­ප­ති­තුමා එහි නිරී­ක්ෂණ චාරි­කා­වක ද නිරත විය. ඇම­තිනී තලතා අතු­කෝ­රල මහ­ත්මිය ඇතුළු මැති අමැ­ති­වරු පිරි­සක් ද මේ අව­ස්ථා­වට එක් ව සිටි­යහ.

Comments