පින්න­වල මැදි විදු­හල් ආදි සිසු මහ සභා­ව | සිළුමිණ

පින්න­වල මැදි විදු­හල් ආදි සිසු මහ සභා­ව

කෑගල්ල, රඹු­ක්කන පින්න­වල මධ්‍ය මහා විද්‍යා­ල­යීය ආදී ශිෂ්‍ය සංග­මයේ වසර මැද මහා සභා රැස්වීම (අද) 08 පෙර­වරු 9.30ට විද්‍යා­ල­යීය ප්‍රධාන ශාලා­වේදී පැවැත්වේ.

නව සාමා­ජි­ක­යින් බඳ­වා­ගැ­නීම, සාමා­ජි­ක­ත්වය අලුත් කිරීම මෙන්ම පාසලේ අභි­වෘ­ද්ධිය වෙනු­වෙන් ක්‍රියා­ත්මක කිරී­මට යෝජිත නව ව්‍යාපෘති පිළි­බ­ඳ­වද එදින සාකච්ජා කෙරේ.

Comments