චන්ද්‍ර­සිරි දොඩ­න්ගොඩ සාහිත්‍ය ප්‍රණාම -2019 | සිළුමිණ

චන්ද්‍ර­සිරි දොඩ­න්ගොඩ සාහිත්‍ය ප්‍රණාම -2019

 

චන්ද්‍ර­සිරි දොඩ­න්ගොඩ අනු­ස්ම­රණ පද­නම සංවි­ධා­නය කරනු ලබන චන්ද්‍ර­සිරි දොඩන්ගොඩ අනු­ස්ම­රණ සාහිත ප්‍රණාම 2019 නිර්මාණ තර­ගය සඳහා නව­කතා කෙටි­කතා හා පද්‍ය නිර්මාණ භාර ගැනීම ඔක්තෝ­බර් මස 05 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. ආධු­නික නිර්මා­ණ­ක­රු­වන් සඳහා නිර්මාණ ඉදි­රි­පත් කළ යුතු අතර සිය නිර්මාණ චන්ද්‍ර­සිරි දොඩ­න්ගොඩ අනු­ස්ම­රණ පද­නම, අංක 5/48 කුරු­කු­ලාව, රාගම. විම­සිම් 0112958685- 0718106637

Comments