කාරි­ය­ව­සම් තිරා­ණ­ග­මගේ උප­හාර උලෙ­ළක් | සිළුමිණ

කාරි­ය­ව­සම් තිරා­ණ­ග­මගේ උප­හාර උලෙ­ළක්

ප්‍රකට සමාජ සේව­ක­යකු වන වදු­රඹ මැද­කී­ඹියේ පදිංචි කාරි­ය­ව­සම් තිරා­ණ­ග­මගේ ඩික්සන් මහතා වෙත ප්‍රදා­නය කර ඇති අන්‍ය සුපෝ­ෂිත දායක ශ්‍රී කර්මිත දේශ­බන්ධු සම්මා­නය අග­ය­මින් විශේෂ උප­හාර උලෙ­ළක් පසු­ගි­යදා මැද­කී­ඹිය සුබ­සා­ධක සමිති ශාලා­වේදී පැවැ­ත්විණි. කාරි­ය­ව­සම් තිරා­ණ­ග­මගේ ඩික්සන් මහතා සමූ­ප­කාර කෙෂේ­ත්‍රයේ දීර්ඝ පළ­පු­රු­ද්දක් ඇති ප්‍රකට සමාජ ක්‍රියා­කා­රි­ක­යෙකි. සීමා­ස­හිත ඉහළ ලේල්වල විවිධ සේවා සමූ­ප­කාර සමි­තියේ හිටපු සභා­ප­ති­ව­ර­යෙක් ද වන ඒ මහතා බද්දේ­ගම වදු­රඹ ප්‍රදේ­ශයේ සංවි­ධාන ගණ­නා­ව­කම තන­තුරු දර­මින් පොදු සමාජ යහ­පත උදෙසා ක්‍රියා­කාරී දාය­ක­ත්ව­යක් සපයා තිබේ.

Comments