‘කවි කොළේ’ ගැන මීග­හ­තැ­න්නේදී උත්ස­ව­යක් | සිළුමිණ

‘කවි කොළේ’ ගැන මීග­හ­තැ­න්නේදී උත්ස­ව­යක්

කවි කොළ දහ­ස­කට වඩා රචනා කළ සුප්‍ර­කට ගැමි කිවි­ව­ර­යකු වූ මැදි­වත්තේ මාටින් අප්පු­හාමි කවි­යාට උප­හාර පිණිස ඔහුගේ උප­න්ගම වූ මතු­ගම මීග­හ­තැ­න්නේදී සැප්තැ­ම්බර් 21 වැනි සෙන­සු­රාදා උදේ 9.30 ට මීග­හ­තැන්න මධ්‍ය මහා විද්‍යා­ලයේ ශ්‍රව­ණා­ගා­ර­යේදී උත්ස­ව­යක් පැවැත්වේ.

පරා­ක්‍රම කොඩි­තු­වක්කු කවී­න්ද්‍ර­යාගේ ' සකල සිරින් පිරි කවි කොළේ' අභි­නව ග්‍රන්ථය ජන­ගත කිරීම ද එහිදී සිදු වේ. මහා­චාර්ය ආරි­ය­රත්න ඇතු­ගල, කවීන්ද්‍ර බුද්ධ­දාස ගල­ප්පත්ති, විචා­රක සුනිල් ගුණ­ව­ර්ධන මෙහි දෙසුම් පැවැ­ත්වී­මට නිය­මිත ය. එහිදී කවි කොළ ගායනා ප්‍රසං­ග­යක් ද ඉදි­රි­පත් කෙරෙනු ඇත.

Comments