අලුත් මිතු­රියෝ - 2 | සිළුමිණ

අලුත් මිතු­රියෝ - 2

විශ්ව සාහිත්‍ය කෘති ගණ­නා­වක් සිංහල සාහි­ත්‍ය­යට එක් කළ තරුණ පරි­ව­ර්තක ප්‍රභාත් මිරි­හා­ගල්ල මහතා පරි­ව­ර්ත­නය කළ ‘මැලෝරි ටවර්ස් බාලි­කාවේ අලුත් මිතු­රියෝ - 2’ (NEW TERM AT MALORY TOWERS – Enid Blyton) ග්‍රන්ථය පසු­ගි­යදා අඟ­හ­රු­වාදා කොළඹ 10, ප‍ූජ්‍ය ඇස්. මහින්ද හිමි මාවතේ, දයා­වංශ ජය­කොඩි සහ සමා­ග­මයේ පොත් ප්‍රද­ර්ශ­නා­ගා­රයේ දී නිකුත් කෙ‍‍රිණි.

මුලින් ම කතා හය­කින් ලියවී ඇති මැලෝරි ටවර්ස් පොත් පෙළට පසුව තවත් කතා හයක් එක් කෙරී ඇත. එහි මුල් පොත් හය මීට පෙර සිංහ­ල­යෙන් කිය­වන ළමා කැළ වෙත ඉදි­රි­පත් කර ඇති අතර, දැන් එහි දෙවන පොත් පෙළ ද සිංහ­ල­යට පරි­ව­ර්ත­නය කොට ප්‍රකා­ශ­යට පත් කර ඇත. ළම­යින්ගේ චරිත සංව­ර්ධ­න­යෙ­හිලා මේ ආද­ර්ශ­වත් කතා පෙළෙන් ලැබෙන පිටි­ව­හල ඉම­හත් ය.

 

Comments