අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් | Page 3 | සිළුමිණ

අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක්

අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති රාමුව හා රෙගුලාසි සකස් කිරීමට හා එම ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ඝන, ද්‍රව හා වායුමය අපද්‍රව්‍ය කාණ්ඩයන්ට අයත් වන දැනට පවතින හා ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි සියලුම අපද්‍රව්‍ය වර්ග ඇතුළත් කරමින්, එම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අදාළ සියලු පාර්ශ්වකරුවන්ගේ පොදු, එහෙත් වෙනස් වූ වගකීම් පුළුල් ලෙස හඳුනාගනිමින් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් කෙටුම්පත් කර තිබේ.

 

Comments