වැස්ස | සිළුමිණ

වැස්ස

 

වැස්ස වහි­නවා
අකුණු ගහ­නවා
රන් පාටට අහස පුරා
විදුලි කොට­නවා

ඉසුරි කෞශල්‍යා
1 ශ්‍රේණිය
හාල්ද­ඩු­වන රෝමානු කතෝ­ලික විදු­හල
හාල්ද­ඬුවන

Comments