රට සරු­සා­රයි | සිළුමිණ

රට සරු­සා­රයි

 

කඳු හෙල් අත­රින් ගලන ගඟයි
තාලෙට පැද්දෙන නිල් ගොය­මයි
කෙත්වතු සරු කරනා ගොවි­යොයි
මගෙ රට බත බුල­තින් සරු වෙයි

ඒ. ඒ. ආර්. එස් සම්මානි දිල්මි
9 ශ්‍රේණිය,
මහා­මාත්‍ය විද්‍යා­ලය ,
අතු­රු­ගි­රිය

Comments