මගේ මල්ලී | සිළුමිණ

මගේ මල්ලී

මගේ මල්ලීගේ නම චතුර ජය­ව­ර්ධන. මල්ලීට මම ආද­රේට කියන්නේ චූටී අම්මා කියලා. මල්ලි ටිකක් දඟයි. මල්ලීට මම ගොඩක් ආද­රෙයි.

සසිරු ජය­ව­ර්ධන
2 ශ්‍රේණිය ඒ,
අග්‍රා­මාත්‍ය විද්‍යා­ලය,
තල­ව­තු­ගොඩ

Comments