ඔරු හද­නවා | සිළුමිණ

ඔරු හද­නවා

 

වැස්ස වහි­නවා
වතුර පිරෙ­නවා
විදුලි කොට­නවා
බයක් දැනෙ­නවා
අකුණු ගහ­නවා
නංගි අඬ­නවා
ඔරුව සද­නවා
සතුට ලබ­නවා
වතුර පිරෙ­නවා
කඩ­දාසි හොයාලා
ඔරුව හද­නවා
පා කර යව­නවා

වජිර සාරංග සිරි­මාන්න
7 ශ්‍රේණිය ‘බී’,
ශාස්ත්‍රා­ර­වින්ද පිරි­වෙන,
‍පොල්ගොල්ල,
ගොක­රැල්ල
 

Comments