ඔසාකා හයිට්ස් කිරු­ළ­ප­නට | සිළුමිණ

ඔසාකා හයිට්ස් කිරු­ළ­ප­නට

ඔසාකා ප්‍රොපර්ටි ඩිවෙ­ලො­පර්ස් සමා­ගමේ නව­තම සුඛෝ­ප­භෝගී මහල් නිවාස ව්‍යාපෘ­තිය ඔසාකා හයිට්ස් නමින් කිරු­ළ­පන නග­ර­යේදී ඉදි­කි­රීම් අර­ඹයි. එම ව්‍යාපෘ­තිය ඉන්දි­යාවේ කීර්ති­මත් ප්‍රමුඛ පෙළේ මහල් නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදි­කි­රීම් සමා­ග­මක් වන ලීවේ ප්‍රොපර්ටි ඩිවෙ­ලො­පර්ස් ආය­ත­නය සමඟ සිදු කරන හවුල් ව්‍යාපෘ­ති­යකි. . සුඛෝ­පො­භෝගී සුව පහසු ජීවි­ත­යක් ගත කිරී­මට අවශ්‍ය සියලු පහ­සු­ක­ම්ව­ලින් හා ආක­ර්ෂ­ණීය මාදිලි රැස­කින් නිවාස ව්‍යාපෘ­තිය සම­න්වි­තය. කටු­නා­යක අධි­වේගී මාර්ග­යට කි.මී. 9ක්ද, දක්ෂිණ අධි­වේගී මාර්ග­යට කි.මී. 12ක්ද, කළු­බෝ­විල රෝහ­ලට කි.මී 2ක්ද දුරින්, දුම්රිය ස්ථාන, සුපිරි වෙළෙ­ඳ­සල්, බැංකු හා ජාත්‍ය­න්තර පාසල් රැස­කට ඉතා පහ­සු­වෙන් ළඟා විය හැකි දුරින් ඉදි කෙරෙන ඔසාකා හයිට්ස් මහල් නිවාස වර්ග අඩි 925 සිට වර්ග අඩි 1860 දක්වා වූ ප්‍රමා­ණ­ව­ලින් සහ මාදිලි 6කින් මිල දී ගත හැකිය.

Comments