සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් ටියුෂන්

ඉතාලි භාෂාව ඉතාලියේ උපාධි ලැබූ ප්‍රවීණ ගුරුවරයෙකුගෙන් ඉගෙන ගන්න. ගම්පහ,​ රාගම,​ කඳාන,​ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය විශේෂයි. 077-3892035.
079844

Master offers tuition English Language Literature Economics Political Science homes visited online classes. Philip Ferdinands 0777622834.
080800

ඉඳුම් හිටුම් තිබේ

නාවල,​ නිසංසල නිවසක්,​ වායුසමනය කළ කාමර 02 ක්,​ වෙන් වූ ඇතුල්වීමක් සමග,​ නාන කාමරය,​ වාහන නැවැත්වීම සඳහා ගරාජය,​ රැකියා කරන කාන්තාවකට හෝ මහතෙකුට,​ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය,​ ආසිරි,​ ඇපලෝ,​ නයින්වෙල්ස් රෝහල් ආසන්නයෙන්,​ දු.ක. 011-2863308,​ 077-4971665.
082949

ව්‍යාපාරයන්හි ගිණුම් පොත් ලිවීම අවසාන ගිණුම් පිළියෙල කිරීම,​ EPF ETF PAYE VAT NBT සකසනු ලැබේ. 0719154952.
083231

Comments