ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

ගොතටුව බුත්ගමුව ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා වර්ග අඩි 1200 තෙකලා විදුලි බලය,​ පෞද්ගලික රථ ගාල,​ දෙවන මහල,​ විමසීම් : 0773290367.
081181

පන්නිපිටිය ව.අ. 1200 උඩුමහල් ශාලාව මාලබේ බස්පාරට මුහුණලා Tution /​ Gym /​ Garment /​ Dancing /​ Factory /​ Lectures සඳහා අනර්ඝයි. සියලු පහසුකම්. අනගි පරිසරයක. 0712813397.
082888

Comments