රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049,​ (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 2,​199/​= සිට. ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 6 ක් දක්වා. ලියාපදිංචි කළ,​ නොකළ ඕනෑම වාහන යකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% දක්වා ලීසිං ( Speed Draft සඳහා 1399/​=) අඩුම වාරිකය,​ එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව වෙළඳ පොළේ අඩුම මිලට වාහන සොයා දීමද සිදු කරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා,​ leasing hotline : 0777970049
075326

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම

Micro Geely සැලුන් මෝටර් රථය කළු 20/​2,​ වර්ෂයේ පළමු අයිතිකරු හොඳම තත්ත්වය විකිණීමට. 0714202670,​ 0768587048
083618

නිසාන් කාර් රථ විකිණිම

Nissan FB 15 Exsaloon 2001 Auto 1500CC සිල්වර් KA-xxxx ඔර්ජිනල් තත්ත්වය දෙවන අයිතිකරු වූ වෛද්‍යවරයකු සතු වාහනය 2,​275,​000/​- ටයර් සංස්ථා හංදිය,​ දළුගම,​ කිරිබත්ගොඩ. 769720039 /​ 762469234.
084184

නිසාන් කැරවැන් 2015 දෙසැම්බර් NC - XXXX හයිරූෆ් බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. 0770490542,​ 0774208888.
082471

වෑන් රථ විකිණීම

Dolphin LH 113 වෑන් රථය විකිණීමට ඇත. Auto ගියර් Dual A/​C Power Mirror /​ Shutter. දොර 4. අමතන්න. 0777358125.
082107

Comments